Arama:
İNTİHAL ORANI TESPİTİ VE
İNTİHALİN GİDERİLMESİ

İntihal bir araştırmacının kendisi tarafından ifade edilmemiş ancak kendisi haricinde başka bir çalışmadaki ifadeleri “alıntılama yapmaksızın” veya “atıf vermeksizin” kullanması anlamını taşımaktadır.  Genel anlamda ifade biçimi değiştirildiğinde bu benzerlik ortadan aslında kısmen kalkacağı düşünülse de, bu daha çok araştırmacının cümleyi okuyup anlayarak yeni biçimde anladığını ifade etmesiyle ortadan kalkmaktadır. Doğal olarak başka bir cümleyi bunun yerine koymak anlamını doğurmaktadır. Bunun kontrolü için ise en bilindik şekilde “Turnitin” programı gibi intihal raporunun alınmasıyla tespit edilmektedir. Bu programlar bir intihal raporu sunmaktadır. İntihal raporu, benzerlik oranını ve o ifadelerin kaynağını %’ lik dilimleriyle sunmaktadır.

Genel anlamda, intihalin kontrolü bir kaynaktan <%1 benzerlik maksimum kabul edilmektedir. yani %1 tek kaynaktan alınamaz bununla birlikte çalışmanın tamamında genel anlamda lisans proje ödevlerinde %10, bitirme tezi çalışmalarında %15-25 aralığında , yüksek lisans projelerinde % 5-10, bitirme tezi çalışmalarında % 10-20 aralığında kimi zaman %25 kabul edilebilmektedir. Doktora çalışmalarında genel kabul %5 ila %15 aralığında kabul edilmektedir. Uzmanlık çalışmalarında ise genel kabulde intihal oranı %10’u geçmemelidir. Bu bağlamda çok profesyonel bir çalışma yapılsa dahi intihal oranı oldukça önemlidir. Bu sebeple araştırmacıların okuduklarını anlayarak yeniden yorumlayarak yazabildiğinde, çalışma orijinal özüne kavuşacaktır ve araştırmaya ait olarak kabul edilecektir. Bunu yaparken de yararlandığı kaynakları sunarak atıf vermesi çalışmayı akademik düzene çekmiş olacaktır. Bununla birlikte bir yazarın sözü, düşüncesi vs. ancak “tırnak işareti”  ile belirtilerek yapılmalı ve ifadenin sonunda ilgili kaynak ve sayfaya atıf verilmesini gerekli kılmaktadır. Aksi durumda kaynaksız araştırmanın hiçbir anlamı bulunmamaktadır.

Çalışma içerinde bir söz öbeğinin, bir başkasına ait olan çalışmasından kaynak gösterilmeden, atıf verilmeden, alıntı kurallarını yok sayarak, çalışmayı düzenleyenin kendisine aitmiş gibi sunması intihal olarak tanımlanmaktadır. İntihal oranı ise, intihal olarak tanımlanan eylemin,  çalışma içerisinde kaç kez gerçekleştirildiğini gösteren sayıdır. Bu işlem etik kurallar dahilinde yapıldığına kılavuzlarının genelinde belirtildiği şekli ile “alıntılanan söz (italik yazı ile)” (kaynak: atölyesi web sayfası intihal oranı tespiti ve intihalin giderilmesi başlığı)  gibi belirtilmesi gerekmektedir. Bu işlemin de sıklıkla tekrarı bir paragrafın alıntılanması çalışma içerisinde sıklıkla bu yönteme başvurulması ortaya bir çalışmanın çıkarılmamış olduğu sonucunu doğuracağından kabul görmemektedir. Bu yöntem izlendiğinde, çalışma içerisinde mümkün olduğunca az sıklıkta kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Alıntılama işlemi, bilimsel çalışma gereği kaynak göstermekten ziyade, aynı sözcüklerle aynı sorunun sergilenmesidir. Bu sebeple bu yöntemin kullanılması gerekmedikçe, çalışmaya katacağınız yeniliklerin, eskinin içerisinde boğulması tehlikesinden uzaklaşmak en doğru yaklaşım olarak görülmektedir.

İntihal Oranı Tespiti ve İntihalin Giderilmesi - Makale Benzerliği
İntihal Oranı Tespiti ve İntihalin Giderilmesi - Makale Benzerliği
İntihal Oranı Tespiti ve İntihalin Giderilmesi - Makale Benzerliği

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS analizleri nitel veri incelemesine dayalı istatistiki verileri elde edip çözümlemesini sağlayan bir paket programdır. Elde edilen verilere ilişkin ortalama, standart sapma, mod, medyan gibi değerlerin hesaplanmasında ise tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılır. Kullanımı grafiksel bir kullanıcı ara yüzüne bağlı olup, açılır menüler yardımıyla kolaylaştırılmıştır. Ayrıca makro dilleri yardımıyla kullanıcı kendi amaçları doğrultusunda programı yönlendirebilmektedir.

Hazırlanan her nevi akademik çalışmada, intihal oranına dikkat etmek son derece elzemdir. Bu oranı akademik düzende tespit eden yapay zekaya dayalı tarama programları bulunmakta ve üniversiteler bu programlardan yararlanarak çalışmadaki intihal oranını tespit edebilmektedir. atölyesinin, kurumsal olarak intihal oranı tespit programlarına aboneliği bulunmaktadır ve danışanlarına destek için doğrudan Turnitin Raporu(İntihal Oranı Raporu) alarak sunmaktadır.