Arama:
YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans hazırlanırken önemli olan nokta araştırma sorularının ortaya konularak, bu sorulara uygun cevapları üretebilecek yöntemin belirlenmesidir. çalışmasının nicel, nitel, karma araştırma yöntemlerinden hangisine sahip olacağı ve çalışma metodolojisinin sonucunda ulaşılmak istenen hedefe varılıp varılamayacağı başlangıç sorularının cevaplanmasını sağlamaktır. Bu aşama aslında, lisans öğreniminden farklı olarak bilimsel içeriği yükseltgenmiş ve odaklanılmış bir sorunun çözümüne dair ışık tutacak bir çalışma yapılması, bu çalışmayı gerçekleştirirken izlenecek yöntemi, aynı sorunu konu edinen diğer araştırmalarda aynı yöntemi izleyerek varacakları sonuçları anlaşılır kılması beklenmektedir.

Çünkü bilim, gündelik hayatı kolaylaştıracak pratik yaklaşımları kullanarak elde edilen sonuçların sergilenmesidir. Bunun için teorik çalışmalardan sonuçların pratik bir şekilde ulaşımını sergiler ve bunu pratik olarak gündelik hayatta kullanır. Sonrasında bu pratik yaklaşımları insanlara öğretir ve insanlık bunu hayatını kolaylaştırmak için kullanır. Örneğin braketler üzerine bir çalışma yapılacaksa nasıl üretilecek, hangi amaca hizmet edecek, kolaylaştırıcılığı nerede ve hangi yaklaşımı kullanarak bugün kullanılan klasik üretimdeki hangi sorunu ortadan kaldıracak ?  Daha az enerji sarfiyatı? Daha uzun ömürlü kullanım? daha az periontolojik rahatsızlık? daha ekonomik malzeme kullanımı? daha geniş ticari kapasite ve pratik kullanım? Çalışma hangisine hizmet edecek ? bunu belirledikten sonra, Benzer çalışmalarda izlenilen yöntem neydi ve çalışmaların sonucunda elde ettikleri bulgular ne olmuştu (bu literatür taraması kısmıdır.

Burada önemli olan 5N1K kuralını eksiksiz uygulamaktır. Nedir bu 5N1K?;  çalışmayı kim yaptı? çalışma ne zaman yapıldı? ne araştırıldı? ne üzerinde çalışıldı (araştırma evreni) ? nasıl yaptı (uygulanan teknik, yöntem, metodoloji) ve neye ulaştı (çalışma sonucu),  sorularına cevap verecek şekilde dizayn edilmeli ki araştırmanın örneklem büyüklüğü ile ulaşılan sonuç tutarlılığını, o zamanki teknolojiden faydalanılarak ulaşılan bulgudaki eksikliği görebilelim. Bu aslında alt alan lisans ve üst alan doktora çalışmalarında da yapılır. Ancak lisans çalışmalarında illa 5N1K esas alınmayabilir gaye aynıdır ancak çoğunlukla eksik bir sunum geçerli kabul edilir. Ancak üst alan olan doktora çalışmalarında bu durum ehemmiyet kazanır ve tam olarak neyin ne olduğu ortaya konması istenir.

Yüksek Lisans Tez - Doktora Tez - Lisans Tez - Önlisans Tez - Bitirme Projesi  Tez

Alanyazın yahut literatür bir çok doktora çalışmasında örtük ama ayrıntılı olarak verilir. Yüksek lisansta ise genellikle açık literatür olarak kullanılmaktadır.) Tüm bunlara dayanarak bir durum çalışması ortaya konmuş olur. Yani sorunun büyüklüğü anlaşılmış, dünyanın konuya dair eğilimi belirlenmiş olur. Bunu takiben özgün çalışmanız için siz nasıl bir yol izleyeceksiniz, hangi araçları hangi amaçlar doğrultusunda kullanacaksınız bunun belirlemek gerekir yani çalışmanın yöntemi ve kullanılacak materyaller neler olacak? Çalışmanın yöntemi ne olacak bunu belirlemeniz beklenir. Bu belirlemenin ardından çalışmanızın aşama aşama ayrıntıları ile açıklamanız istenir ve sonuçta çalışma amacını gerçekleştirdi mi? öyle ise ne kadarını gerçekleştirdi? disiplini sergilenmesi açısından ne kadar süre ile ne yapıldı ki bu yöntem bu araştırma sahasında bu  sonuçları verdi? aynı araştırma konusunda başka bir araştırma yapılacak olursa ne kadarlık benzeşim sağlanmış olur? Yani araştırma evreniniz ve örnekleminiz sizden önceki çalışmalar açısından ileri seviyede bir atak doğurdu ise yeterli çalışma mı yapılmadı yoksa büyük farklılık yaratan kullandığınız gelişmiş bir materyale yahut izlediğiniz yönteme yahut deney alanındaki başkaca bir fikrinize ait olarak mı değişti. Bilinen gerçeklikte bu durum küçük örneklem grubuyla yapılan deneysel başarılar  daha yüksek bir  yelpazeden oluşan evrene yayıldığında anlamsız kalabilir yahut yeterli örneklem vardır da  evren uyumu sağlanmış olur dolayısıyla benzer deneyler benzer sonuçlar doğurur ancak bir değişken söz konusu edildiyse fark yaratması muhtemeldir. Optimizasyon varsa bu yöntem tekrar tekrar denenerek pratik yaşama uyarlanması yönünde adımlar atılabilir. Dolayısıyla çalışmanız bir anahtar haline gelmiş olur ve daha üst düzeydeki deney merkezlerinde incelemeye tabi tutularak sonuçlar kontrol edilebilir ve geçerlilik kazandırabilir. Giderek globalleşen dünyamızda her bir çalışma araştırma sahası anlamında çığır açacak düzeye sahip değildir ancak birkaçı çok değerli bulabilir ama hepsi bilime ve çağa uyuma katkı sağlar. Dolayısıyla Yüksek Lisans akademik hayatın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. çalışmaları bilim dünyası için bu sebeple vazgeçilmezdir. Bu  durum sadece mühendislik, mimarlık, fen, diş hekimliği, tıp vb. alanlarda değil Yüksek Lisans eğitiminin verildiği her disiplin için geçerlidir. Hukuk açısından eksikliği belirlemek, onu gidermek için yollar aramak ve pratik hayata katkı sağlamak neredeyse adaletin bir parçası olmaktan ayrı düşünülemez yahut sosyal bilimler açısından kişinin, halkın, ülkenin, dünyanın nasıl şekillenmiş olduğundan , nasıl tepki verildiğinden, tepki sonucunun pratik hayat karşılığından, eğitim sistemlerindeki yenilik politikalarından, diğer alanlardaki iyileştirme çalışmalarından bağımsız düşünülemez. Dünya belli disiplinlerle birlikte hareket etmiş, birliktelikteki iyileştirmeleri her daim bilimsel disiplinlerle sağlamıştır. Dolayısıyla ilk çağ insanından bu yana her bir ilerleme çağ insanının içerisinde yer aldığı yaşam alanına katkı sunmuştur ve sunacaktır. Bu bağlamda yüksek lisans , hangi disipline dair olursa olsun ister düşünceyi şekillendirsin, ister bir buluş ortaya koysun, isterse bir durumun analizini kapsasın dünyaya hizmet etmek ve pratik sonuçların sergilenmesi açısından ne yapılırsa ne olur sorusuna cevap vermeye hizmet eder ve sonuçları kesinlikle bir alanın gelişmesine ve diğer alanların gelişime ayak uydurmasının başlangıç adımıdır. Lisans bu aşamada bir disiplinin temeline ilk adım iken bu adımın devamlılığı Yüksek lisans ile sağlanmaktadır.